skip to main content

Završen prvi deo konsultativnog procesa za novu Strategiju razvoja pravosuđa

24 06 2019

Završen prvi deo konsultativnog procesa za novu Strategiju razvoja pravosuđa

Danas je u Beogradu održan četvrti okrugli sto u okviru konsultativnog procesa o radnom tekstu nove strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024.

U prisustvu predstavnika sudova, tužilaštava, drugih pravosudnih institucija, strukovnih udruženja i organizacija civilnog društva, predstavljeni su opšti i posebni ciljevi i mere koje će usmeravati dalji razvoj srpskog pravosuđa u narednih pet godina. Strategija sadrži i viziju pravosuđa za budućnost:

Nezavisno i samostalno, moderno efikasno pravosuđe, odgovorno i otvoreno prema građanima i društvu.

Kako je istakla ministarka pravde, Nela Kuburović, otvarajuči okrugli sto, nova Strategija predstavlja kontinuitet daljeg unapređenja efikasnosti pravosuđa. Govoreći o najvažnijim oblastima nove Strategije, ministarka Kuburović je ocenila da ona obuhvata ustavnu reformu, kao i izmenu čitavog seta zakona, koji moraju da budu usagašeni sa izmenama Ustava. Ukazala je i da Strategija stavlja akcenat na rasterećenje beogradskih sudova i mere koje je potrebno preduzeti u narednom periodu u tom cilju.

Strategija je izrađena kroz inkluzivan proces, u okviru radne grupe koju čini više od 30 predstavnika pravosudnih institucija, strukovnih udruženja i drugih zainteresovanih strana. Radni tekst je usvojen uz konsenzus svih članova i nakon pažljivog i detaljnog razmatranja svih prispelih komentara. Radni tekst Strategije je takođe potpuno usklađen sa revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23 kako bi ova dva strateška ovira koja usmeravaju aktivnosti pravosuđa odražavala jedinstven i koherentan pravac razvoja. Kako je istakla ministarka Kuburović, „Akcioni plan za Poglavlje 23 upravo treba da bude istovremeno i Akcioni plan za sprovođenje mera Strategije razvoja, kako bi se izbegla različiti načini izveštavanja i vršila efikasnije kontrola sprovođenja aktivnosti“.

Direktor Misije USAID u Srbiji, Majk de la Rosa, istakao je da USAID opsežno pomaže reforme u Srbiji već 18 godina, a naročito unapređenje zakonodavstva, obuku sudija, te da je svedok značajnog napretka, kao i mnogih izazova koji su se javili na ovom putu. De la Rosa je istakao da je USAID od početka uspostavio konsenzus sa svojim partnerima u Srbiji da se ekonomski i društveni napredak ne može ostvariti bez odlučnog poštovanja vladavine prava i delotvorne zaštite prava svih, odnosno da i jedno i drugo nalaže funkcionalno pravosuđe i rešavanje predmeta na predvidljiv način i u razumnom roku.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević rekao je da su aktivnosti i mere strateških dokumenata koje se godinama sprovode uvek sa ciljem postizanja nezavisnosti, kao i stručnog, odgovornog i efikasnog pravosudnog sistema.

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac istakla je da je za dalji razvoj pravosuđa neophodan sveobuhvatni pristup, te da nacrt strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine predstavlja jedan kvalitetan plan i sveobuhvatnu razradu strateških ciljeva koji unapređuju pravosudni sistem naše zemlje.

Radni tekst Strategije razvoja pravosuđa učesnicima okruglog stola predstavile su zamenik direktora Pravosudne akademije, Majda Kršikapa i sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i savetnik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Snežana Andrejević. Moderator događaja bio je profesor Dobrosav Milovanović, koji je takođe bio uključen u proces izrade Strategije, ali i Analize prethodne petogodišnje strtegije reforme pravosuđa koja je izrađena u okviru našeg Projekta.

Okrugli sto je pratila i diskusija tokom koje su okupljeni izrazili podršku sadržini strategije, kao i neke specifične komentare kako bi se određene oblasti unapredile i detaljnije definisale. Konsultativni proces je još uvek otvoren, a komentari se mogu dostaviti na adresu Ministarstva pravde, Nemanjina 22-26, ili putem elektronske pošte na adresu: vida.stepanovic@mpravde.gov.rs najkasnije do 15.jula 2019. godine. USAID Projekat vladavine prava nastaviće da podržava Ministarstvo pravde u procesu finalizacije nove Strategije.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH