skip to main content

Završen proces izrade amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju

31 05 2019

Završen proces izrade amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Proces izrade amandmana na postojeća rešenja u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju započeo je još u aprilu prošle godine uz podršku USAID-ovog Projekta vladavine prava i u okviru jedne od najbrojnijih - i po svom sastavu najinkluzivnijih - radnih grupa koje je Ministarstvo pravde formiralo za ovakve zahvate na zakonskom okviru. S obzirom na značaj koji izvršenje ima u ostvarivanju prava građana i privrede, te u zaokruživanju prethodno sprovedenog postupka u sudu, sve zainteresovane strane uzele su učešća u radnoj grupi sa ciljem iznalaženja najboljih rešenja.

Glavni razlozi za započinjanje rada na izmenama Zakona su neujednačena sudska praksa koja je dovela do neujednačenog postpanja izvršitelja, kao i otklanjanje nedostataka uočenih u praksi a koji su se odrazili na efikasnost postupka izvršenja. Tokom više od godinu dana intenzivnog rada, radna grupa je održala veliki broj sastanaka, kao i višednevnih sesija gde se raspravljalo o najboljiim rešenjima za pitanja kao što su primena načela srazmere u namirivanju potraživanja, pojednostavljivanje sistema pravnih lekova – žalbi koje se mogu uložiti u postupku izvršenja, bolja zaštite dužnika i trećih lica, itd.

USAID-ov Projekat vladavine prava pružio je sveobuhvatnu podršku radnoj grupi i Ministarstvu pravde u izradi nacrta amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kao i u procesu izrade određenih podzakonskih akata i organizaciji javne rasprave o tekstu nacrta. Kako je istakao Mark Lasman, direktor našeg projekta, ’Ministarstvo pravde treba pohvaliti zbog toga kako je vodilo ovaj proces, u duhu uključivanja svih zainteresovanih strana i otvorenog dijaloga, što je veoma bitno kako bi se uhvatilo u koštac sa ključnim izazovima’.

Najvažnije izmene koje su se našle u nacrtu amandmana tiču se sledećih odredbi:

  • pojašnjene su odredbe vezane za primenu načela proporcionalnosti, ili srazmere – ovo u praksi znači da će javni izvršitelji morati da se rukovode ovim principom prilikom određivanja sredstva i predmeta izvršenja te da odaberu ona koja su najmanje nepovoljna po dužnika;
  • ukoliko je dug za komunalne usluge manji od 5.000 eura, ne može se prodati jedina nepokretnost u vlasništvu dužnika – fizičkog lica da bi se taj dug namirio;
  • pojednostavljan je sistem pravnih lekova kako žalbe i prigovori ne bi sprečavali efikasno izvršenje, a posebnim odredbama regulisani su pravni lekovi kod prigovora trećeg lica, čija s prava u postupku izvršenja naročito pivlačila pažnju javnosti proteklih meseci;
  • uvodi se elektronska platforma za javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari, tzv. e-aukcija. Ovo rešenje će omogućiti veću transparentnost postupka prodaje, a sve zainteresovane strane će moći u realnom vremenu da prate šta se dešava tokom šestočasovnog javnog nadmetanja.
  • uvodi se elektronska oglasna tabla preko koje će, ukucavanjem ličnih podataka na internet prezentaciji svakog suda opšte ili posebne nadležnosti u Srbiji, svaki građanin moći da proveri da li se bilo kakav akt ili odluka iz izvršnog postupka njima dostavlja.

Nacrt predloženih amandmana prošao je i kroz javnu raspravu koju je Ministarstvo, uz podršku našeg Projekta i projekta ’EU uz Pravdu – podrška za Poglavlje 23’, organizovalo krajem maja u četiri sedišta apelacija – u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu.

Projekat će nastaviti da podržava Ministarstvo i Komoru javnih izvršitelja u finalizacij podzakonskih akata kojima se detaljnije uređuju neka od predloženih rešenja, kao što je Pravilnik o organizovanju i sprovođenju elektronskog javnog nadmetanja. Takođe, od jeseni planiramo i organizaciju zajedničkih obuka za sudije i javne izvršitelje povodom izmena Zakona čije se usvajanje očekuje uskoro, a na inicijativu Vrhovnog kasacionog suda podržaćemo i organizaciju okruglih stolova na kojima će glavna tema biti ujednačavanje prakse između sudova i izvršitelja.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH