skip to main content

Usvojena nova Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva i sudova

26 11 2018

Usvojena nova Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva i sudova

Na sednici održanoj 26.11.2018. godine Visoki savet sudstva usvojio je Komunikacionu strategiju za Savet i sudove za period 2018.-2022. USAID Projekat vladavine prava izradio je ovaj dokument kao osnovu za uspostavljanje proaktivne, dosledne i strateške komunikacije sudstva ka građanima i medijima kao sastavnog dela njihovog svakodnevnog funkcionisanja. Strategija predviđa i profesionalizaciju pozicije portparola u sudovima kao i uspostavljanje nacionalne mreže portparola koja bi omogućila povezivanje i razmenu iskustava u odnosima sa javnošću i sa medijima.

Usvojenu Komunikacionu strategiju Visokog saveta sudstva i sudova možete pogledati ovde.

Transparentno i dostupno sudstvo jedan je od preduslova da građani steknu poverenje u pravosuđe. Poverenje javnosti u pravosudni sistem jača ukoliko je bolje i njihovo razumevanje načina funkcionisanja sudova, a naročito uverenje da svako ima podjednake mogućnosti da traži i ostvari svoje pravo pred sudom. Zato sudovi i sudije moraju biti otvoreniji prema medijima a moraju se uložiti i dodatni, profesionalni napori da se promoviše rad sudova.

Ova Strategija se nastavlja na prethodnu Komunikacionu strategiju Visokog saveta sudstva koja je pokrivala period 2016-2018. ali je bila prevashodno usmerena na ovu instituciju. USAID Projekat vladavine prava je kroz dijalog sa predstavnicima Saveta novi strateški cilj definisao u pravcu razvoja i kontinuirane realizacije konkretnog pozitivnog zaokreta u proaktivnoj i planskoj komunikaciji i odnosu Saveta i sudova sa javnošću, pre svega sa medijima, a sa ciljem poboljšanja razumevanja i poverenja su sudstvo od strane javnosti, a pre svega građana. Tako Komunikaciona strategija sada obuhvata i Savet i sudove jer sve intervencije predviđene specfičnim ciljevima moraju biti koordinisane i sprovedene na nivou celog sistema.

Krovni cilj Strategije – Vizija:

Postizanje potpune transparentnosti u radu Saveta i sudova i posledično približavanje pravde građanima, posebno kroz unapređenje sistema komunikacije i odnosa sa javnošću u Savetu i sudovima.

Specifični ciljevi:

1. Izgradnja funkcionalnih i održivih komunikacionih sistema u Savetu i sudovima koji mogu da odgovore zahtevima javnosti.

2. Razvoj strateškog pristupa komunikaciji i odnosima sa javnošću, kao i integrisanje komunikacije kao sastavnog dela funkcionisanja sudova.

3. Sprovođenje planske i proaktivne komunikacije sa/ka medijima, kao ciljnoj javnosti Saveta i sudova koja ima neosporan značaj u oblikovanju slike sudstva u javnosti.

4. Razvoj metodologije za unapređenje interne i eksterne komunikacija sa posebnim osvrtom na zaposlene u sudu (sudije, sudsko osoblje) i korisnike sudskih usluga (advokate, stranke, ostale korisnike).

5. Unapređenje komunikacije Saveta i sudova na internetu.

USAID Projekat vladavine prava nastaviće da radi sa Visokim savetom sudstva na aktivnostima vezanim za sprovođenje ciljeva i mera predviđenih Strategijom. U planu je izrada akcionog plana za prve dve godine realizacije Strategije.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH