skip to main content

Poravnanje kao efikasan mehanizam zaštite prava građana

04 04 2018

Poravnanje kao efikasan mehanizam zaštite prava građana

Uz podršku USAID Projekta vladavine prava, Državno pravobranilaštvo je 04.04.2018. u Beogradu organizovalo okrugli sto na temu poravnanja u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku. Svesni da je pre svega slaba koordinacija među institucijama odgovornim za sprovođenje sporazuma o poravnanju doprinela narušavanju poverenja građana u ovaj način rešavanja ove vrste sporova sa državom, Državno pravobranilaštvo je preuzelo inicijativu da uz pomoć Projekta okupi sve relevantne institucije i u atmosferi otvorenog dijaloga pokuša da nađe rešenje kako bi se ovaj mehanizam učinio efikasnim.

‘Uloga Državnog pravobranilaštva u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku je izuzetno važna za ugled države i njenu odgovornost za učinjenu štetu.’ Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Broj predmeta pred sudovima po osnovu povrede prava na suđenje u razumnom roku stalno raste a vrednost ovih sporova trenutno dostiže oko 3 miliona eura. Dostupnost efikasnog mehanizma za rešavanje ovih sporova kroz sporazum o poravnanju ključna je za brzo rešavanje ovih predmeta, bez dodatnog opterećivanja sudova. Predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, Vrhovnog kasacionog suda, sudova i tužilaštava podržali su predlog Državnog pravobranioca, Olivere Stanimirović, da se sastavi praktični vodič za sprovođenje sporazuma o poravnanju koji bi stupio na snagu od jeseni.

USAID Projekat vladavine prava pružiće podršku ovom procesu jer je uspostavljanje efikasnog, jasno definisanog pravnog i praktičnog okvira za vansudsko poravnanje u predmetima Državnog pravobranilaštva jedan od glavnih ciljeva našeg projekta.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH