skip to main content

Brojke za bolje razumevanje rada sudova

03 06 2019

Brojke za bolje razumevanje rada sudova

Sudska statistika može se činiti nerazumljivom i suvoparnom građanima koji ne poznaju pravnu terminologiju i nemaju neposredna iskustva sa sudom i sudijama, niti znaju iz prve ruke kako pravosuđe funkcioniše. Zato je zadatak pravosudnih institucija da svoj rad približe građanima i na jasan, razumljiv način, lišen stručnog pravnog žargona u meri u kojoj je to moguće, objasne kako sudovi i sudije rade.

Već drugu godinu za redom, uz podršku Vrhovnog kasacionog suda, radili smo sa sva četiri apelaciona suda u Srbiji na izradi objedinjenih godišnjih izveštaja o radu apelacionih i osnovnih i viših sudova sa njihovih područja kako bi se kroz statističke podatake, pojašnjene kroz tekst i vizuelno uobličene kroz grafikone, predstavila slika pravosuđa u 365 kalendarskih dana sa svim specifičnostima koje regionalne prilike u četiri apelacije nose sa sobom. Izveštaji slede istu strukturu, informišu građane o uslovima rada u sudovima, popunjenosti sudijskih mesta, te prilivu i vrsti predmeta sa kojima se sudovi nose. Izrada ovako objedinjenih izveštaja je prilika za vodeće pravosudne institucije da prepoznaju trendove sa pojačanim prilivom npr. tipskih, ili repetitivnih, predmeta, ili uticajem koji broj zaposlenih ima na savladavanje priliva, kao i da istaknu oblasti u kojima su postignuti dobri rezultati, ali i da objasne kakva je situacija sa rešavanjem starih predmeta - onih starijih od 3, 5, ili 10 godina.

Apelacioni sud u Kragujevcu je uz podršku Projekta i ove godine predstavio svoj objedinjeni godišnji izveštaj široj javnosti, uključujući po prvi put i organizacije civilnog društva i studente i profesore Pravnog fakulteta.

Objedinjene izveštaje za 2018-u godinu možete naći ovde:

Apelacioni sud Beograd

Apelacioni sud Kragujevac

Apelacioni sud Niš

Apelacioni sud Novi Sad

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH