skip to main content

Održan prvi krug napredne obuke za sudijske pomoćnike

10 06 2019

Održan prvi krug napredne obuke za sudijske pomoćnike

Sudijski pomoćnici - za neupućene, to je preko 1500 ljudi koji su u srpskim sudovima odgovorni za njihov svakodnevni rad i efikasno funkcionisanje. Oni su visoko obrazovani, imaju položen pravosudni ispit i sudijama pomažu u radu tako što izrađuju nacrte odluka, a neretko i sami odlučuju u određenim predmetima kao što su, na primer, ostavinski postupci.

Iako na njima leži veliki deo odgovornosti za efikasnost i kvalitet pravosuđa, oni nisu u zavidnom položaju. Prema zakonu, oni imaju status državnih službenika, a položaj im se u praksi veoma razlikuje zbog raznovrsnosti poslova koje obavljaju, ranga i nadležnosti suda u kome rade, neusklađenih uslova karijernog napredovanja, što sve rezultira neadekvatnom iskorišćenošću njihovog potencijala.

Pored ovoga, sudijski pomoćnici nemaju pravu priliku za kontinuirano profesionalno usavršavanje koje im je itekako potrebno jer se zakoni i propisi često menjaju. Obuke namenjene isključivo sudijskim pomoćnicima su sporadične i retko prilagođene njihovim potrebama. Uglavnom učestvuju u obukama namenjenim sudijama.

Jedan od ciljeva našeg Projekta tiče se upravo unapređenja položaja sudijskih pomoćnika. Pored nacrta platforme za unapređenje njihovog statusa i sistema karijernog napredovanja, koji smo izradili kroz proces opsežnih konsultacija sa strukom, Projekat je organizovao i stručne obuke za sudijske pomoćnike.

Tokom 2018-e, za preko 200 sudijskih pomoćnika sa teritorije sve četiri apelacije, održano je ukupno 10 obuka na temu izrade nacrta prvostepenih odluka u građanskoj materiji, sa osvrtom na odluke Evropskog suda za ljudska prava i citiranje stavova ovog suda u presudama. Nakon toga, tokom aprila, maja i juna ove godine, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i našim partnerima, organizacijom ’Alterfakt’, krenuli smo sa naprednim nivoom ove obuke. Ovaj nivo podrazumeva više praktičnog rada polaznika i interakciju sa predavačima o konkretnim pitanjima.

Sudijski pomoćnici su uoči obuke dobijali ’domaći zadatak’ – jedan predmet sa svim elementima potrebnim za donošenje presude (tužba, odgovor na tužbu, zapisnici sa pripremnog ročišta, kao i sa saslušanja parničnih stranaka i svedoka). Na osnovu ovoga, polaznici obuke trebalo je da izrade pravilno struktuirane i obrazložene prvostepene presude koje su pre obuke dostavljali predavačima a onda sa njima o tome diskutovali.

Predavači – sudije Nebojša Đuričić, Jelena Stevanović i Irena Garčević - polaznicima su ukazivali na najbolje prakse vezane za elemente presude, ispravno formulisano obrazloženje sa utvrđenim činjeničnim stanjem, kao i ocenu dokaza i odgovor na sve navode parničnih stranaka.

Prema rečima predavača, a u tome su bili jednoglasni, učesnici obuke su bili motivisani i zadovoljni ovom vrstom obuke i aktivno su učestvovali u treninzima. Iako je bilo nekih inicijalnih sumnji da li će sudijski pomoćnici pored svog redovnog posla imati vremena da unapred izrade zadatke kako bi prisustvovali obuci  - one se nisu obistinile, svi su uradili ’domaći’ i bili veoma zainteresovani da od predavača dobiju povratne informacije o tome kako su ispunili zadatak.

Prema rečima sudije Jelene Stevović, ‘Potrebno je nastaviti ovakvu obuku u pravcu u kome je započeta, jer je dobro dočekana. Moje mišljenje je da je takođe potrebna obuka sudijskih pomoćnika u oblasti ljudskih prava i prakse Evropskog suda za ljudska prava, i to posebno u oblasti prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, zaštite pravana imovinu i slobodu izražavanja, a u vezi sa tim i prava uzbunjivača. Ovo posebno, jer uglavnom u upravama sudova sudijski pomoćnici izrađuju nacrte odluka po prigovorima i žalbama u vezi povrede prava na suđenje u razumnom roku.’

Sudija Irena Gračević smatra da je prakticna obuka bila zaista korisna polaznicima, da su bili zainteresovani i motivisani i da su sa obuke izašli bogatiji novim saznanjima. Sudija Nebojša Đuričić s druge strane kaže: ’Obuke saradnika su neophodne. Pitanje je samo za šta ih obučavamo, da li za karijerno saradništvo ili za buduće sudije.’ Na ovo pitanje odgovor pokušava da utvrdi i naš Projekat.

Drugi krug naprednih obuka nastavljamo na jesen.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH