skip to main content

Odnosi sa javnošću u sudovima – dvodnevne radionice u Beogradu i Novom Sadu

04 12 2019

Odnosi sa javnošću u sudovima – dvodnevne radionice u Beogradu i Novom Sadu

USAID-ov Projekat vladavine prava je 2018-e podržao inicijativu predsednika Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda i izradio Komunikacionu strategiju za period 2018-2022. godine koja je po prvi put, pored Visokog saveta sudstva, predvidela i mere za unapređenje transparentnosti i odnosa sa javnošću u samim sudovima. Strategija je usvojena u novembru 2018-e.

Kako mere sadržane u Strategiji ne bi ostale samo mrtvo slovo na papiru, Projekat je ove godine radio sa Visokim savetom sudstva na izradi akcionog plana za implementaciju Strategije i definsanju ključnih poruka kojima kao institucija treba da se obraćaju javnosti kako bi unapredili percepciju koju građani imaju o Savetu i njegovoj ulozi u pravosudnom sistemu Srbije. Iz istog razloga, u novembru i decembru ove godine, održali smo dve dvodnevne radionice za portparole/koordinatore za medije u apelacionim, višim i osnovnim sudovima beogradske i novosadske apelacije.

Radionice u Beogradu (održana 14. i 15. novembra) i u Novom Sadu (održana 3. i 4. decembra) okupile su glavne nosioce komunikacije u sudovima dve apelacije i omogućili Projektu direktan uvid u njihovo poimanje odnosa sa javnošću i objektivne izazove sa kojima se svakodnevno susreću na terenu. Prvi dan radionice bavio se temama posvećenim trenutnom stanju u komunikaciji sudova kako sa medijima, tako i sa građanima, ali i na internetu, kao i na prikazivanju najboljih praksi u ovim segmentima na globalnom i lokalnom nivou.

Kroz grupni rad sa portparolima dobili smo uvid u to kako portparoli sudova, kao 'ljudi sa terena', sagledavaju bitne elemente u komunikcaiji i odnosima sa javnošću, kao i kako vide da im se može pomoći i šta smatraju da se može unaprediti u praksi. Zaključak je da iskusni portparoli itekako imaju dobro razumevanje suštinskih izazova i unapređenja koja su potrebna. Kao najvažniji zaključci izdvajaju se:

  • potreba za proaktivnom komunikacijom
  • potreba da se sudske odluke pišu jezikom koji je razumljiviji za javnost
  • potreba za kontekstualnim pisanjem/plasiranjem informacija, naročito na internet prezentacijama sudova
  • važnost interne komunikacije - zaposleni u sudu su jedan od ključnih izvora koji utiče na sliku suda
  • društvene mreže kao faktor koji utiče na sliku suda u javnosti
  • značaj međusobnih redovnih sastanka portparola

Učesnicima radionice predstavljena je i inicijativa sadržana u Komunikacionoj strategiji za formiranje mreže sudskih portparola kao mehanizma za kontinuirani dijalog među predstavnicima struke i razmenu znanja i iskustava.

Drugi dan radionice bio je posvećen obuci na temu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima – sloboda izvražavanja. Sudije Zorana Delibašić i Gordana Komnenić učesnicima su predstavile najnoviju praksu Evropskog suda za ljudska prava iz ove oblasti kao i nekoliko studija slučaja i primenu trodelnog testa.

Projekat je radionice organizovao u saradnji sa Pravosudnom akademijom. Još dve radionice biće organizovane u Nišu i Kragujevcu početkom naredne godine.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH