skip to main content

Lakši pristup podacima kroz Pravosudno-informacioni sistem

05 04 2018

Lakši pristup podacima kroz Pravosudno-informacioni sistem

Od 5-og aprila 2018., uz aktivnu podršku USAID Projekta vladavine prava, pravosudnim organima i profesijama omogućen je trenutni, internet pristup podacima iz evidencije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. To su podaci u matičnim knjigama rođenih, umrlih i venčanih. S druge strane, sporazum o razmeni podataka između dva ministarstva omogućava i da matične službe dobijaju direktne podatke od sudova koji se tiču pravosnažnih odluka o razvodu brakova, te odluka o utvrđivanju materinstva i očinstva, kao i o utvrđivanju smrti.

‘Pristup podacima u matičnim knjigama za pravosudne organe znači skraćenje trajanja postupka, te samim tim i smanjenje troškova za građane.’

Ovim je proširen dijapazon informacija dostupnih kroz sistem koje već uključuju razmenu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (pristup podacima o prebivalištu, prekršajnoj evidenciji, registru lica lišenih slobode), Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, i Agencijom za privredne registre.

Ministarstvo pravde razvija pravosudno-informacioni sistem kao platformu za razmenu podataka između državnih organa. Ovaj sistem ima za cilj ubrzavanje postupaka i rešavanje velikog broja predmeta u sudovima. USAID Projekat vladavine prava prepoznao je važnost ovakvog web servisa pre svega za dve oblasti kojima se Projekat intenzivno bavi – dostavu sudskih pismena i izvršenje. Elektronski pristup informacijama od ključnog značaja za vođenje postupka zamenjuje nedelje i mesece koji su ponekad potrebni sudovima da bi službenim putem, kroz dopise, od drugih pravosudnih organa ili drugih institucija dobili informacije o predmetu, strankama u postupku, itd.

USAID Projekat vladavine prava nastaviće da podržava Ministarstvo pravde u proširenju pristupa informacijama od važnosti za vođenje postupka. Od naročitog značaja, pre svega za postupak izvršenja, je omogućavanje pristupa podacima o računima u evidenciji Narodne banke Srbije. Protokol između Ministarstva pravde i Narodne banke o razmeni ovih podataka je u izradi uz pravnu i tehničku podršku Projekta.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH