skip to main content

Konferencija o unapređenju položaja sudijskih pomoćnika

19 06 2019

Konferencija o unapređenju položaja sudijskih pomoćnika

Danas su na konferenciji održanoj u hotelu ’Moskva’ u Beogradu naši partneri iz Udruženja sudija prekršajnih sudova, Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i Beogradske konferencije pravnika predstavili dve analize na temu trenutnog položaja sudijskih pomoćnika i preporuka za njihovo unapređenje.

U okviru projekta ’Definisanje jasnog karijrnog puta sudijskih pomoćnika, unapređenje transparentnosti i njihovog statusa u pravosuđu u svetlu novih ustavnih promena’ koji finansira USAID-ov Projekat vladavine prava kao deo našeg programa grantova, Udruženje sudija prekršajnih sudova je zajedno sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika izradilo Katalog i analizu poslova sudijskih pomoćnika za osnovne, više, apelacione i prekršajne sudove koja odražava svu raznovrsnost zadatka koje sudijski pomoćnici obavljaju u sudovima različitih nadležnosti i različitog ranga. Ovaj dokument sadrži i predlog budućih poslova koje bi sudijski pomoćnici mogli obavljati samostalno, a što bi moglo da se uredi u okviru procesnih zakona koji bi se menjali nakon usvajanja ustavnih amandmana iz oblasti pravosuđa.

Kao komplementaran projekat ovoj inicijativi dva strukovna udruženja, takođe iz našeg programa grantova finansirali smo angažovanje Beogradske konferencije pravnika na izradi Analize položaja sudijskih pomoćnika u Republici Srbiji. U okviru istraživačko-razvojnog projekta ’Unapređenje pravosuđa u Srbiji kroz poboljšanje položaja sudijskih pomoćnika i racionalizaciju administrativnih procedura’, BEKOP je svoje nalaze bazirao na uvidima stečenim kroz anketu i direktne intervjue sa 64 sudije i došao do sveobuhvatne slike trenutne pozicije sudijskih pomoćnika, predložio modalitete za unapređenje njihovog položaja kroz uvođenje jasnog sistema karijernog napredovanja, posebnih obuka i evaluacija rada, te identifikovao zakonske i administrativne procedure koje treba izmeniti radi efikasnijeg funkcionisanja pravosuđa, uz predlog izmena seta pravosudnih zakona u cilju unapređenja položaja sudijskih pomoćnika.

Konferenciju su otvorili predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova i predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, Milan Marinović, i zamenik direktora našeg Projekta, Dragana Lukić. Kako su istakli, ovim projektima i analizama prepoznat je značaj sudijskih pomoćnika za sveukupno funkcionisanje pravosuđa u Republici Srbiji i oni više nisu 'nevidljivi'. U svetlu predstojećih izmena Ustava i posledičnih izmena seta pravosudnih zakona, došao je trenutak da se jasno definiše njihova uloga u postupku, te njihov karijerni put kroz mogućnosti za vertikalno napredovanje ka sudovima više instance i ka izboru za sudije, ali i horizontalno napredovanje u karijeri u okviru sudova istog ranga, za one pomoćnike koji žele da se ostvare upravo u toj profesiji. Takođe, diskutovalo se o mogućnosti prelaska sudijskih pomoćnika iz redova državnih službenika pod nadležnost Visokog saveta sudstva.

Analizu i preporuke je u ime BEKOP-a predstavila dr Vanja Bojović, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u ime dva strukovna udruženja Jelena Dunjić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, i Milica Milić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu.

Diskusiju na temu postupanja sudijskih pomoćnika u krivično-pravnoj materiji u svetlu ustavnih izmena i krivičnog zakonodavstva otvorio je Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije.

Za BEKOP ova konferencija označila je kraj realizacije granta, dok naši partneri iz Udruženja sudija prekršajnih sudova nastavljaju svoje aktivnosti nakon letnje pauze kada će tokom septembra, oktobra i novembra nalaze Analize i Kataloga predstaviti studentima pravnih fakulteta širom Srbije kako bi ih informisali o poslovima koje sudijski pomoćnici obavljaju u sudovime te ih zanteresovali za ovu profesiju kao budući izbor za započinjanje karijere u pravosuđu.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH