skip to main content

Ka bržem i efikasnijem izvršenju u 2019-oj

26 12 2018

Ka bržem i efikasnijem izvršenju u 2019-oj

USAID Projekat vladavine prava je, u saradnji sa projektom tehničke pomoći koji finansira Evropska Unija, EU uz Pravdu – Podrška za poglavlje 23, u protekla dva dana zaokružio napore koji su zajedno sa Ministarstvom pravde kontinuirano ulagani tokom 2018-e na unapređenju postojećeg sistema izvršenja. Projekat podržava aktivnosti radne grupe od aprila, kada je i počeo rad na izradi amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju, a evropski partneri uključili su se u ove aktivnosti kako bi se tokom finalizacije zakonskih izmena omogućila puna harmonizacija sa evropskim pravnim tekovinama i zahtevima procesa pridruživanja EU.

U toku jučerašnjeg dana, eksperti oba pojekta podržali su rad na finalizaciji teksta pojedinačnih amandmana, dok se danas radna grupa okupila u punom sastavu, uz prisustvo ministarke pravde, Nele Kuburović, i predsednice Komore javnih izvršitelja, Aleksandre Trešnjev.

Predstavljeni su najvažniji amandmani na postojeće zakonske odredbe kojima se uređuje postupak izvršenja i rad javnih izvrštelja, a koje se tiču uvođenja principa proporcionalnosti odnosno srazmere kako bi sredstvo koje se koristi za namirenje duga bilo u srazmeri sa njegovim iznosom, zatim uvođenje e-aukcije, odnosno elektronske licitacije tokom prinudne prodaje pokretne i nepokretne imovine što bi obezbedilo transparentniji i pravičniji postupak, kao i smanjenje broja pravnih lekova radi efikasnijeg postupka, i drugo.

Zamenica ministra za pravosuđe, Jelena Deretić, predstavila je radnoj grupi i zaključke i preporuke formulisane tokom nedavnih sastanaka sa predstavnicima misije za stručnu analizu Evropske komisije (peer review) a koje se tiču unapređenja sistema izvršenja u Srbiji.

Ovim sastankom radne grupe obeležen je intenzivan i uspešan rad tokom 2018-e godine na izmenama ovog zakona koji je od suštinske važnosti za uspostavljanje i održavanje pune vladavine prava u Srbiji. Predlog amandmana je u fazi finalizacije a očekuje se da će se naći na javnoj raspravi u februaru 2019-e godine.

Foto: Ministarstvo pravde

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH