skip to main content

Istraživanje percepcije javnosti o sistemu izvršenja

05 03 2018

Istraživanje percepcije javnosti o sistemu izvršenja

U novembru 2017-e, USAID Projekat vladavine prava u saradnji sa CeSID-om započeo je sveobuhvatno istraživanje percepcije javnosti o postupku izvršenja u Srbiji. Glavni cilj ovog istraživanja bio je da se kod građana, pravnih lica i drugih zaniteresovanih strana izmeri nivo svesti i poznavanja osnovnih činjenica o postojećem postupku izvršenja u Srbiji.

Ovo je početno istraživanje koje prikazuje kako kvantitativne tako i kvalitativne podatke. Sprovedeno je na uzorku od 1600 ispitanika, uključujući 800 građana i 800 privrednika, uključujući i intervjue sa 40 predstavnika zainteresovanih strana (javnih izvršitelja, predstavnika Komore i Ministarstva i ) kao i pet fokus grupa - 4 sa građanima, 1 sa privredom -organizovanih u 4 regionalna centra (Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac) tokom januara 2018-e.

Glavni i svakako neiznenađujući nalazi istraživanja koje je završeno u februaru 2018-e su sledeći:

  • Građani imaju prevashodno negativan stav prema postupku izvršenja i javnim izvršiteljima i u velikom procentu ističu nedovoljnu informisanost o samom postupku;
  • Građani su nedovoljno svesni mogućnosti koje imaju na raspolaganju tokom postupka izvršenja;
  • Privreda ima pozitivniju sliku o javnim izvršiteljima (pravna lica sa prethodnim iskustvom sa postupkom izvršenja ocenili su izvršitelje u pozitivnom svetlu (njih 30%), dok je najveći broj ispitanih kompanija imao neutralan stav);
  • Mediji nedovoljno, i netačno, izveštavaju o izvršenju.

Kratki pregled istraživanja možete naći ovde. Istraživanje će poslužiti Projektu i glavnim donosiocima odluka (Ministarstvo pravde i Komora jvanih izvršitelja) u kreiranju i sprovođenju kampanje informisanja javnosti o svim aspektima postupka izvršenja i značaju efikasnog izvršenja presuda za jačanje vladavine prava u Srbiji.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH