skip to main content
)

Vesti

14 04 2022

24 11 2021

Efikasnije administrativne radnje u predmetima štede vreme i novac

Ili šta sudije misle o softverskim rešenjima koja smo realizovali u protekle četiri godine

13 10 2021

Automatizacijom do efikasnije dostave

Popunjavanje koverata rukom polako odlazi u istoriju

09 08 2021

Od papira do barkodova

Podrška Državnom pravobranilaštvu na putu do automatizacije rada u čitavoj instituciji

O nama

USAID Projekat vladavine prava je inicijativa Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) vredna 10.4 miliona dolara. Predviđeno je da Projekat traje četiri godine i sedam meseci počevši od jula 2017-e.

Glavni cilj USAID Projekta vladavine prava je da pruži podršku reformama u sektoru pravosuđa kako bi se omogućilo blagovremeno sprovođenje sudskih postupaka za građane Srbije. Fleksibilnost u pristupu da spremno odgovori na nove zahteve koji se stalno javljaju u procesu reforme srpskog pravosuđa jedna je od ključnih karakteristika našeg Projekta. Stručnu pomoć pružamo za nekoliko grupa aktivnosti paralelno:

a) strateško unapređenje procesa reforme pravosuđa u Srbiji, uključujući i izradu nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa;

b) niz incijativa usmerenih na unapređenje funkcionisanja sudova, smanji trajanje sudskih postupaka i unapredipoverenje javnosti u rad sudova, koje između ostalog uključuju unapređenje postupka dostave pismena u sudovima, kao i poboljšanje položaja i ulogu sudijskih pomoćnika;

c) podrška blagovremenom, doslednom, i pouzdanom sistemu izvršenja u Srbiji; i

d) jačanje institucionalnih kapaciteta Državnog pravobranilaštva kako bi se poboljšao učinak i smanjili troškovi vezani za sporove koji se vode protiv države.

Projekat sprovode: Development Professionals, Inc. (DPI) i Checchi and Company Consulting, Inc. (Checchi), uz podršku lokalnih organizacija - 4Digits Consulting i Alterfact.

saznaj više o našem timu

Šta radimo

Čvrsto utemeljena vladavina prava je od suštinskog značaja za institucije u Srbiji, ne samo kao jedan od najvažnijih uslova za pridruživanje Evropskoj Uniji, već i kao mehanizam kojim država ispunjava svoje obaveze prema građanima u demokratskom društvu i unapređuje poverenje javnosti u svoje funkcionisanje i stabilnost. USAID Projekat vladavine prava ima za cilj da podrži srpsko pravosuđe i druge institucije na ovom putu pružajući stručnu pomoć u sledećim oblastima:

Reforma pravosuđa

USAID Projekat vladavine podržava niz inicijativa kako sa aspekta strateškog okvira koji usmerava pravosudnu reformu u Srbiji, tako i sa aspekta stvarnih potreba sudova i drugih aktera u pravosuđu utvrđenih kroz stalni dijalog sa svim zainteresovanim stranama. Naša podrška je posebno usmerena na sledeće oblasti:

 • strateško unapređenje procesa reforme pravosuđa u Srbiji kroz, između ostalog, podršku procesu izrade nove Strategije za razvoj pravosuđa za period 2020-2025.
 • unapređenje operativnog funkcionisanja sudova pre svega kroz poboljšanje dostave sudskih pismena - problematična dostava se često navodi kao jedna od najvećih prepreka efikasnijem pravosuđu u Srbiji;
 • primena elektronskih aplikacija u svakodnevnom radu sudova, naročito alatki kojima se omogućava brza razmena podataka sa institucijama kako unutar tako i van pravosuđa, kao i direktan pristup - jednim klikom - podacima koji su od ključnog značaja za blagovremeno sprovođenje svih koraka u postupku (prebivalište, registri imovine i privrednih društava, brojevi računa u bankama, itd.);
 • uspostavljanje efkasnih mehanizama organizacije rada sudova tako da se omogući racionalno korišćenje raspoloživih ljudskih i drugih resursa u skladu sa stvarnim potrebama kroz aktivnosti kao što su unapređenje znanja i veština, te položaja sudijskih pomoćnika kako bi se poboljšao i kvalitet podrške koju pomoćnici pružaju sudijama;
 • rad na unapređenju transparentnosti reformskih napora u pravosuđu kroz izradu nove Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva i sudova za period 2018-2022., te prilagođavanje formata izveštaja o radu sudova i njihovo korišćenje u svrhu promovisanja ostvarenih rezultata sa ciljem podsticanja većeg poverenja građana u sudove.

Sve ove oblasti su važne i zahtevaju podršku Projekta. Takođe, mi smo u stalnom dijalogu sa svim zainteresovanim stranama, spremni da prilagodimo i usmerimo naš pristup i na neke druge teme kako bismo najbolje odgovorili na potrebe korisnika naše podrške. Metodologija na osnovu koje sprovodimo naše aktivnosti zasniva se na potrebi da se učinak svake promene vezane za postupanje i organizaciju u sudovima verifikuje na reprezentativnom uzorku sudova. Ukoliko se potvrdi njihova efikasnost, aktivnosti se proširuju i na druge sudove.

Izvršenje

Izvršenje presuda i dalje predstavlja jedan od ključnih izazova vezanih za omogućavanje onim građanima Srbije koji dobiju presudu u svoju korist da na ime te presude dobiju i naknadu koja im sleduje, te da investitori i firme koje posluju u Srbiji imaju poverenja da će postupanje pravosuđa omogućiti naplatu njihovih potraživanja. Projekat radi sa javnim izvršiteljima i sa izvršnim odeljenjima u sudovima kako bi se omogućilo blagovremeno, pravično i transparentno izvršenje presuda u parničnim i privrednim sporovima. Generalno gledano, cilj podrške USAID Projekta vladavine prava je da postupci izvršenja postanu brži, jeftiniji, dosledni i pouzdani. Naša podrška je posebno usmerena na sledeće oblasti:

 • uspostavljanje protokola za razmenu podataka kako bi se skratilo vreme potrebno da se prikupe, organizuju i obrade podaci od ključnog značaja za postupak izvršenja;
 • definisanje predloga izmena kako zakona tako i podzakonskih akata u cilju smanjenja vremena i troškova potrebnih za okončanje izvršnog potupka, te građanima i privredi u Srbiji garantovala njihova doslednost i predvidivost ishoda;
 • uvođenje elektronskih servisa poput elektronske oglasne table te elektronske platforme za aukciju pokretne i nepokretne imovine u postupku izvršenja, čime se unapredila transparentnost i efikasnost rada kako javnih izvršitelja tako i sudova;
 • unapređenje kapaciteta Ministarstva pravde i Komore javnih izvršitelja u sprovođenju sveobuhvatnog institucionalnog nadzora nad radom javnih izvršitelja u cilju omogućavanja povećane odgovornosti u redovima same profesije; 
 • sprovođenje dugoročne edukativne kampanje kako bi se unapredila svest javnosti i postigao određeni stepen prihvatanja važnosti postojanja delotvornog sistema izvršenja za snažniju privredu i pravnu sigurnost;
 • jačanje kapaciteta Komore javnih izvršitelja kako bi ova institucija mogla efikasno da sprovodi čitav niz aktivnosti koje su deo njenog mandata, a pre svega praćenje rada javnih izvršitelja, sprovođenje stručne obuke i harmonizaciju prakse na svim nivoima.

Protokoli za razmenu podataka od ključnog značaja za efikasan postupak izvršenja sastavni su deo pravosudnog informacionog sistema (PIS) koji razvija Ministarstvo pravde kako bi omogućilo jednostavan, internet pristup podacima za aktere kako u samom pravosuđu tako i izvan njega: sudove, policiju, Narodnu banku, registre informacija o imovini, preduzećima, socijalnom osiguranju i zaposlenju, javne beležnike i javne izvršitelje, itd.

Državno pravobranilaštvo

Državno pravobranilaštvo je institucija Republike Srbije koja pruža pravne savete i zastupa državu pred sudom. Poboljšanjem kvaliteta pravnih saveta koje Državno pravobranilaštvo daje državnim institucijama, smanjenjem broja sporova koji se vode protiv države, te unapređenjem kvaliteta zastupanja Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, građani Srbije koji vode sporove protiv države dobijaće presude brže, a sveukupni troškovi koji se finansiraju iz sredstava poreskih obveznika biće smanjeni. Naša podrška je posebno usmerena na sledeće oblasti:

 • obezbeđivanje opreme, informacionih alata i drugih mehanizama, te unapređenje veština zaposlenih u Državnom pravobranilaštvu, kako bi mogli da unaprede upravljanje predmetima što će rezultirati smanjenjem trajanja i troškova postupaka u kojima državu zastupa Državno pravobranilaštvo;
 • unapređenje postojećeg zakonskog okvira i obuka državnih pravobranilaca kako bi se pravobranilaštvu omogućilo da zaključuje sporazume o poravnanju, reaguje preventivno obavljanjem savetodavne funkcije prema državi, podstiče upotrebu standardizovanih modela ugovora i vrši uvid u sadržaj određenih pravnih radnji države pre zaključenja ugovora;
 • unapređenje koordinacije na svim nivoima, kako u okviru samog pravobranilaštva gde je potrebno poboljšati saradnju između sedišta i 12 regionalnih odeljenja, tako i sa ministarstvima i drugim državnim institucijama kako bi se uskladila praksa u postupanju vezanom za ugovore i druge pravne radnje države. 

USAID Projekat vladavine prava i Državno pravobranilaštvo oformili su nekoliko radnih grupa sastavljenih od predstavnika ove institucije kako bi se lakše planirale i sprovodile aktivnosti vezane za prethodno opisane glavne oblasti delovanja.

Grantovi

USAID Projekat vladavine prava koristiće mehanizam dodele grantova organizacijama civilnog društva kako bi se doprinelo ostvarenju glavnih ciljeva Projekta. Detalji o procesu aplikacije, selekcije i dodele sredstava kroz grantove biće dostupni i na našoj internet stranici.

Tokom 2018-e Projekat je objavio prvi poziv za podnošenje predloga projekata u  septembru te dodelio ukupno USD 125.000 kroz četiri ugovora o grantu sa lokalnim organizacijama civilnog društva za inicijative koje se tiču unapređenja efikasnosti parničnog postupka, poboljšanje položaja sudijskih pomoćnika i operativnih procedura u sudovima, kao i postupka izvršenja.

Naši partneri

USAID Projekat vladavine prava teži da kreiranje aktivnosti Projekta i upravljanje njihovom realizacijom bude sprovedeno kroz uključivanje i saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Naši partneri i institucije korisnice naše pomoći, kao i strukovna udruženja, daju dragocen doprinos planiranju dobro osmišljenih aktivnosti koje odgovaraju na potrebe pravosudnih i drugih institucija sa kojima sarađujemo.

Pogledajte sve partnere

Kontakt

Obratite nam se! Možete nas kontaktirati putem telefona ili e-maila ili nas lično posetiti. Naše radno vreme je: ponedeljak - petak 8:30 – 17:30.

USAID Projekat vladavine prava
Dubljanska 8
11 000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 62 846 0866
E-mail: rolps@rolps.org
VRH